Security-SPY

Wyłudzenie odszkodowania to przestępstwo będące plagą firm ubezpieczeniowych

Oszustwo ubezpieczeniowe polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania tj. podejmowaniu wszelkich działań lub zaniechań prowadzących do powstania takiej sytuacji (wypadku), od której powstania uzależniona jest wypłata odszkodowania. W szczególności może ona polegać na porzuceniu ubezpieczonego pojazdu, zniszczeniu pojazdu, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, spowodowaniu pożaru, w wyniku których dojdzie do powstania szkody w ubezpieczonym mieniu. Zdarzenie o którym mowa w art. 298 KK jest odpowiednikiem wyrażenia "wypadek" użytego w art.805 Kodeksu cywilnego. Przez wypadek rozumie się objęte umową ubezpieczeniową "zdarzenie losowe" przyszłe i niepewne pod względem samego wystąpienia zdarzenia, jak też jego skutków. Generalnie sprawca może odpowiadać tylko za spowodowanie takiego zdarzenia.

Oszustwo z tego przepisu będzie zachodzić zarówno wtedy, gdy sprawca zażąda wypłaty odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, powołując się na wypadek, który miał miejsce, ale nie miał cech wypadku losowego, jak i wtedy, gdy sprawca, domagając się wypłaty odszkodowania za rzeczywiście zaistniały wypadek, niezgodnie z prawdą określi wysokość powstałej szkody, domagając się zawyżonego roszczenia. Czyny polegające na działaniu sprawcy oszustwa ubezpieczeniowego będą zatem podstawą wypłaty odszkodowania. Czyn opisany w art. 298 § 1 KK może być spowodowany zarówno przez osobę, która jest stroną umowy ubezpieczenia (ubezpieczający, ubezpieczony), jak i przez inną osobę, byleby sprawca działał w celu uzyskania odszkodowania 

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem ubezpieczeniowym?

Oszustwa ubezpieczeniowe pojawiają się na wielu różnych etapach transakcji ubezpieczeniowej. Pierwszym takim etapem jest niewątpliwie moment składania wniosku i podawania w nim informacji odbiegających od faktycznego stanu rzeczy, dotyczących stanu zdrowia w przypadku polis na życie, czy miejsca parkowania pojazdu w nocy, albo tego czy auto będzie użytkowane przez młodych kierowców w przypadku polis komunikacyjnych.

Podawanie fałszywych danych przy zawieraniu umów ubezpieczenia dobrowolnego

W przypadku dobrowolnych umów komunikacyjnych takich jak autocasco, nasze nadużycia dotyczą podobnych kwestii. Dodatkowo często rozmijamy się z prawdą, jeśli chodzi o wskazanie tego, gdzie parkujemy pojazd w nocy. Jak ubezpieczyciele odnoszą się do tych nieścisłości? Jeśli chodzi o zniżki i przebieg szkodowości dokładnie tak samo, jak w przypadku umów OC. Dodatkowo, jeśli towarzystwo udowodni ubezpieczającemu nieścisłości w składanym przez niego wniosku, może rozwiązać z nim umowę ubezpieczenia a w przypadku zgłoszenia szkody odmówić wypłaty odszkodowania.

Z prawdą dość często rozmijamy się również zawierając umowy ubezpieczenia zdrowotnego, czy ubezpieczając swój majątek np. dom czy mieszkanie. Często we wnioskach na ubezpieczenie zdrowotne zapominamy wspomnieć o tym, że jesteśmy palaczami, leczymy się na choroby przewlekłe, czy też w ostatnim czasie przechodziliśmy hospitalizację. Niestety nasza „skleroza” w tych przypadkach ma krótkie nogi. Bardzo często TU przed podpisaniem umowy poprosi Cię o dokumentację medyczną, w której zapewne uwzględnione będą wszystkie zapomniane przez Ciebie niedyspozycje. Jeśli zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego nie wymaga weryfikacji wniosku ze strony lekarza, czyli umowa została podpisana z Tobą pomimo fałszywych danych, pamiętaj o tym, że masz do czynienia z ubezpieczeniem dobrowolnym i ubezpieczyciel może z tego powodu wypowiedzieć Ci polisę, bądź odmówić realizacji usług czy wypłaty świadczenia. Takie zachowanie towarzystwa zgodne jest z OWU, które otrzymujesz do zawartej umowy ubezpieczenia. Podobnie rzecz ma się z ubezpieczeniami majątkowymi.

Wyłudzenie odszkodowania, oszustwa i nadużycia przy zgłaszaniu szkód

Kolejnym etapem transakcji ubezpieczeniowej narażonej na nadużycia nieuczciwych klientów jest zgładzenie szkód. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych jak i życiowych. Zgłaszając szkodę zawyżamy faktyczną wartość szkody, albo dodatkowo dopisujemy inne uszkodzenia nie powstałe w skutek bezpośredniego zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Podobnie jest z wypłatą odszkodowań za utratę uszczerbku na zdrowie czy utratę „fikcyjnego” mienia utraconego podczas kradzieży mieszkania lub pożaru czy zalania.

Art. 298. KK: § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.

Przestępstwo z art. 298 KK może być popełnione tylko umyślnie w postaci zamiaru bezpośredniego. Jest to przestępstwo kierunkowe, ponieważ sprawca działa w celu uzyskania odszkodowania. W przeciwieństwie do oszustwa z art. 286 KK przestępstwo przewidziane w art. 298 KK jest dokonane bez względu na to czy do wypłaty odszkodowania doszło czy nie.

  

SECURITY-SPY

  Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają chorym pracodawcy, którzy ponoszą koszty wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku. Na jednego pracownika przypada w Polsce średnio 37 dni chorobowego rocznie. Co wtedy kiedy zwolnienie jest „lewe” a pracownik wcale nie jest chory? Sam ZUS kontroluje chorych pracowników. Robią to też pracodawcy a coraz częściej firmy detektywistyczne. USTALANIE PRAWDY Pracodawca podejrzewa, że w czasie...
  Źródło: Pinkerton Polska Prowadzenie działalności biznesowej zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. W zależności od branży, działań konkurencji, otoczenia czy też indywidualnych cech samego przedsiębiorcy, może być ono mniejsze lub większe. Kluczowe dla odniesienia sukcesu jest odpowiednie bilansowanie ponoszonego ryzyka tak, aby w pełni wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse, nie narażając się przy tym na zbędne straty. Wielu przedsiębiorców wciąż czeka na swój kontrakt życia, który pozwoli im osiągnąć upragnioną stabilność finansową i...
  Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej Gdy przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego, konieczna staje się umiejętność połączenia przepisów prawa i wynikających z nich procedur lub algorytmów postępowania. Dlatego też w kolejnej części opracowania przedstawiono propozycje postępowania w takich sytuacjach. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma idealnych algorytmów postępowania, których zastosowanie przyniesie pożądany skutek. Prezentowane algorytmy przedstawiają jedynie ogólne zasady postępowania dla przedsiębiorcy. Z uwagi na sytuacje nietypowe, ich stosowanie nie może wyłączyć rzeczowej oceny sytuacji i rozsądku przy podejmowaniu decyzji,...
  Przykłady zachowań korupcyjnych Przykład nr 1 (art. 228 k.k.) Pracownicy przedsiębiorstwa państwowego do jubileuszu 30 lat pracy brakowało kilku tygodni. Nieoczekiwanie jednak znalazła się na liście przewidzianych do grupowego zwolnienia. Wyjście z sytuacji znalazł prezes firmy, który obiecał kobiecie, że nie zwolni jej, pod warunkiem, że odda mu całą kwotę 2.845,81 zł, należną jej z tytułu jubileuszu. Kobieta zgodziła się na stawiane warunki. Kiedy otrzymała wypłatę, „uzbrojona” w dyktafon poszła do szefa wręczyć mu obiecaną kwotę. Zastała jego zastępcę,...
  Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie 5.1. Etyka w przedsiębiorstwie Biznes jest ogromnie podatny na korupcję i daje wiele możliwości dla nieuczciwych zachowań. Waga tego problemu jest poważna, bowiem korupcja to nie tylko łamanie przepisów. W codziennym życiu mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy zachowania powszechnie uważane za naganne nie są sprzeczne z prawem. W procesie zwalczania korupcji istotną rolę odgrywają kodeksy etyczne. Kodeksy to zbiory utrwalonych na piśmie norm postępowania odnoszących się do rozmaitych zachowań pracowników. Normują one działalność podmiotu,...
Źródło:  https://cba.gov.pl/ftp/publikacje/CBA_Poradnik_anykorupcyjny_dla_przedsiebiorcow.pdf Gospodarcze i społeczne konsekwencje korupcji: Zjawisko korupcji znane już było w okresie kształtowania się pierwszych struktur władzy. Potwierdzeniem jest dokument pochodzący z Asyrii sprzed blisko czterech tysięcy lat, kolejnym, traktat o korupcji „Arthashastra” sprzed dwóch tysięcy lat. Obydwa ilustrują sposoby prowadzenia zestawień finansowych wydatków związanych z łapownictwem, stanowiąc po upływie tysiącleci dowód na istnienie korupcji. Pomimo upływu wieków, problem korupcji nie stracił na znaczeniu. Niektóre jej formy zniknęły. Pojawiły się...
Oszustwo ubezpieczeniowe polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania tj. podejmowaniu wszelkich działań lub zaniechań prowadzących do powstania takiej sytuacji (wypadku), od której powstania uzależniona jest wypłata odszkodowania. W szczególności może ona polegać na porzuceniu ubezpieczonego pojazdu, zniszczeniu pojazdu, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, spowodowaniu pożaru, w wyniku których dojdzie do powstania szkody w ubezpieczonym mieniu. Zdarzenie o którym mowa w art. 298 KK jest odpowiednikiem wyrażenia "wypadek"...
Źródło TVN24 autor Aleksandra Gałka Do banku wpada grupa zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Terroryzują strażników, krzyczą do klientów: "wszyscy na glebę!", przykładają pistolet kasjerce do skroni i żądają otwarcia skarbca. Pod budynek podjeżdża grupa uzbrojonych po zęby antyterrorystów. Takie sceny rozgrywają się coraz częściej tylko w filmach. W 2016 r. przestępstwa wyglądają zupełnie inaczej. I inaczej się z nimi walczy. Statystki Komendy Głównej Policji nastrajają pozytywnie – liczba wszystkich przestępstw w Polsce...
Źródło: http://zabezpieczenia.com.pl/ Autor, odnosząc się do złożonej problematyki wynikającej z konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania firmy oraz pisząc o konieczności edukowania kadry zarządzającej w tym zakresie, wskazuje grupy procesów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo firmy i jej sukcesy. Podpowiada, jakie działania menedżerskie należy podjąć oraz czemu w codziennej praktyce wypada szczególnie się przyjrzeć, aby – w wyniku zbiegu niekorzystnych zdarzeń i własnej niefrasobliwości – nie zostać zaskoczonym niespodziewanymi stratami (finansowymi, informacyjnymi i...
Globalna potrzeba zdobywania informacji oraz nowoczesne trendy spowodowały, że nawet służby wywiadowcze mają swoje komercyjne odpowiedniki. Jednym z najbardziej znanych i spektakularnych przykładów firmy która wykonuje usługi wywiadowcze jest Stratfor Global Intelligence nazywana niekiedy cieniem CIA. Ta prywatna agencja wywiadowcza została założona w 1996 roku przez George Friedmana. W ofercie firmy znajdują się między innymi opracowywania wszelkiego rodzaju analiz i raportów na potrzeby klientów prywatnych, a nawet niektórych agend rządu ...